Πλαίσιο συνεργασίας

Πλαίσιο συνεργασίας

Στο πλαίσιο της συμβολής σας στον naftotopos με τον οποιονδήποτε τρόπο, έχουν καθορισθεί κάποιοι βασικοί κανόνες και αρχές που θα πλαισιώσουν την μεταξύ μας συνεργασία, για αυτό και σας παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι αυτοί οι κανόνες και αρχές, αφορούν και εσάς και εμάς.

 

Γενικά

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ως κύριο αντικείμενο έχει τον ξυλοναυπηγικό μοντελισμό που βασίζεται και αναφέρεται στην αντίστοιχη ξυλοναυπηγική ιστορία και παράδοση της Ελλάδας.

Στα περιεχόμενά του δύναται να περιλαμβάνεται υλικό που κυρίως απορρέει από το αντικείμενο που προδιαγράφεται παραπάνω, αλλά και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται η αφορά στην ξυλοναυπηγική ιστορία και παράδοση της Ελλάδας και παράλληλα βοηθά στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προβολή και διάδοση του αντικειμένου του, όπως:

 • φωτογραφίες μοντέλων - ομοιωμάτων σκαριών και σκαφών
 • σχετικά υποστηρικτικά κείμενα - αναφορές ιστορικού και μοντελιστικού περιεχομένου,
 • άρθρα - δημοσιεύματα
 • κ.α.

 

Ορισμοί

 • Site : Ο παρόν διαδικτυακός τόπος "www.naftotopos.gr"
 • Εκθέματα: Οι φωτογραφίες των μοντέλων - ομοιωμάτων καραβιών και σκαφών καθώς και όποιων άλλων σχετικών έργων τέχνης προβάλλονται από το site.
 • Υλικό: Τα εκθέματα καθώς και τα σχετικά συνοδευτικά κείμενα, άρθρα, λοιπές φωτογραφίες.
 • Διαχειριστής: Το ή τα φυσικά πρόσωπα που πρακτικά διατηρούν το νόμιμο δικαίωμα αναφορικά με την ύπαρξη και τη διατήρηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ( site ) και κατ' επέκταση έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν, να υποστηρίζουν ή και να διαμορφώνουν το σκοπό και τους στόχους του.
 • Συμμετέχοντες: Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία για τον οποιοδήποτε προσωπικό τους λόγο εθελοντικά προσφέρουν ή παρέχουν στο site υλικό προς προβολή, πληροφορίες ή άλλες σχετικές υπηρεσίες, στηρίζοντας με αυτό το τρόπο έμπρακτα το σκοπό και τους στόχους του site.

 

Αρχές συνεργασίας & συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, δεν υπάρχει καμία οικονομική απαίτηση και πραγματοποιείται εφόσον ικανοποιείται τόσο ο σκοπός του site όσο και η αποδοχή των παρακάτω αρχών και προϋποθέσεων.

Είναι σημαντικό, να γίνει γνωστό και εν μέρει αποδεκτό από όλους τους φίλους συμμετέχοντες, ότι δεν μπορεί να αποτραπεί 100 τοις εκατό η χρησιμοποίηση από τρίτους, φωτογραφιών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο γενικότερα αλλά και στο "naftotopos.gr". Παράλληλα, φροντίζουμε να ενημερώσουμε κατάλληλα τους επισκέπτες μας όσον αφορά στην ορθή χρήση και εκμετάλευση των φωτογραφιών και των κειμένων που περιλαμβάνονται στο υλικό που δημοσιεύεται στο naftotopos.gr

Αναφορικά με τη σχέση και την ποιότητα συνεργασίας σας με το "naftotopo", καταγράφονται οι παρακάτω βασικές αρχές και κανόνες από τους οποιους δεν εξαιρείται κανείς.

 1. Ο διαχειριστής του site διατηρεί το δικαίωμα και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει ή να διαφοροποιήσει την εμφάνιση, τη δομή αλλά και να διευρύνει το αντικείμενο και τις δραστηριότητες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, υπό τον όρο ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα θίγουν τα ιδιοκτησιακά ή/και πνευματικά δικαιώματα των συμμετεχόντων επί των εκθεμάτων τους ( copyright ), αλλά ούτε θα προσβάλλουν ή θα μειώνουν την αξία τους.
 2. Η συμμετοχή στο παρόντα διαδικτυακό πρέπει να πραγματοποιείται υπο την μορφή της δωρεάς υλικού προς το site χωρίς συγκεκριμμένο χρονικό περιορισμό και από τα δύο μέρη, εκτός εάν προκύψει στο μέλλον θέμα διάλυσης συνεργασίας.
 3. Η επιλογή και η αποδοχή των υλικών που προσφέρονται από τους συμμετέχοντες, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του διαχειριστή και πραγματοποιείται μετά από αξιολόγηση του υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές - προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω.
 4. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα, πάντα σε συνεννόηση με το σχετικό συμμετέχοντα, να επέμβει ή/και να διαμορφώσει κατάλληλα συνοδευτικό υλικό, π.χ. κείμενο που να αφορά αποκλειστικά όμως σε συντακτικούς ή ορθογραφικούς λόγους ή ακόμη και περικοπή υλικού, π.χ. φωτογραφίες.
 5. Ο διαχειριστής δεν δεσμεύεται χρονικά για το πότε θα προβληθεί το υλικό που προσφέρεται από τους συμμετέχοντες.
 6. Η συμμετοχή στο site είναι εθελοντική και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί την όποια οικονομική ή άλλη απαίτηση (π.χ. μίσθωσης)
 7. Τα εκθέματα (μοντέλα) τα οποία προσφέρονται προς προβολή πρέπει να είναι ολοκληρωμένα, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Κατ' εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις μόνο, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και μη ολοκληρωμένα μοντέλα, εφόσον οπτικά παρουσιάζουν κάποιο κατασκευαστικό ενδιαφέρον. Τα μοντέλα αυτά θα φέρουν ειδική λεκτική σήμανση, όπως: "Μοντέλο υπό κατασκευή" ή "Μή Ολοκληρωμένο" ή αντίστοιχο σχετικό εικονίδιο.
 8. Σε περίπτωση που συντρέχουν τεχνικοί λόγοι, π.χ. ελάχιστος διαθέσιμος ελεύθερος χώρος, ο διαχειριστής πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα και χωρίς προειδοποίηση, να διαγράψει - αποσύρει, προσωρινά ή και μόνιμα, υλικό που προβάλλεται. Στο πλαίσιο αυτό και μόνο όταν δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ορίζεται:
  • το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την πρώτη ημερομηνία προβολής του υλικού, ως το ελάχιστο υποχρεωτικό χρονικό διάστημα προβολής υλικού και
  • η χαμηλή επισκεψιμότητα του υλικού (κατα κύριο λόγο), ως κριτήριο επιλογής για διαγραφή - απόσυρση υλικού που προβάλλεται.
 9. Η επιλογή για παραμονή υλικού στο site και μετά το πέρας του παραπάνω οριζόμενου χρονικού διαστήματος, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του διαχειριστή και για την οποία δεν πηγάζει καμία οικονομική η άλλη απαίτηση ή υποχρέωση.
 10. Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με προβλήματα ακεραιότητας ή /και διαθεσιμότητας του server ο οποίος φιλοξενεί το site και σαν αποτέλεσμα έχουν τη μόνιμη ή προσωρινή διακοπή προβολής του.
 11. Την αποκλειστική και συνολική ευθύνη όσον αφορά στην πληρότητα, στην ορθότητα, στην εγκυρότητα, στην νομιμότητα κ.λ.π. του υλικού που προβάλλεται από το site, πρέπει να έχει ο εκάστοτε συμμετέχοντας που το προσφέρει και ο οποίος συμφωνεί για:
  • την κοινοποίηση στο διαχειριστή του site των προσωπικών του στοιχείων όπως: ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και
  • την επώνυμη προβολή του υλικού που προσφέρει, με την υποχρεωτική αναγραφή του ονοματεπωνύμου του.
 12. Η διαπίστωση απο τον διαχειριστή ότι προσβάλλονται οι αρχές και ο σκοπός του site, ή η διαπίστωση τυχόν εκούσιας ή ακούσιας παραπληροφόρησης, που πηγάζει γενικότερα από λανθασμένη πληροφόρηση, τόσο όσον αφορά στο υλικό που προβάλλεται όσο και στα προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα, πρέπει να αποτελεί αιτία για τη συνολική και μόνιμη διαγραφή του συμμετέχοντα.
 13. Οι συμμετέχοντες μπορούν να διατηρούν το δικαίωμα ελεύθερα να καταγράφουν, να δημοσιεύουν ή να διαφημίζουν τον παρόντα διαδικτυακό χώρο και οπουδήποτε, κάνοντας χρήση, κατά προτίμηση, της διεύθυνσης ( URL ) της κεντρικής σελίδας του site " http://www. naftotopos.gr " και όχι υποσελίδων του.
 14. Οι συμμετέχοντες διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα για οποιοδήποτε λόγο και όποτε αυτοί το κρίνουν απαραίτητο και χωρίς καμία απαίτηση από το διαχειριστή του site, να αιτηθούν την ολική απόσυρση της συμμετοχής τους από το site. Ο διαχειριστής οφείλει να διεκπεραιώσει το σχετικό αίτημα το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη σχετική αίτηση.

 

Γιατί «ναυτότοπος»;

Διότι στο «ναυτότοπο» δεν περιοριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στον ξυλοναυπηγικό μοντελισμό, αλλά επεκτεινόμαστε και σε θέματα που αφορούν ευρύτερα στην ξυλοναυπηγική μας ιστορία και παράδοση, αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο του θαλασσινού μας πολιτισμού. Ζούμε σε έναν τόπο όπου η θαλασσα αποτέλεσε και αποτελεί βασικό συστατικό της επιβίωσής μας. Για αυτό και στο naftotopos, μέσα από την τέχνη του μοντελισμού, αλλά και με τη δύναμη που αντλούμε από το ενδιαφέρον σας όλα αυτά τα χρόνια, υπηρετούμε και προβάλλουμε αυτή την κληρονομιά υπεύθυνα, τεκμηριωμένα και με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

naftotopos

Η σύνδεση του ναυτομοντελισμού με τη διατήρηση της ξυλοναυπηγικής μας παράδοσης. Μία συλλογική προσπάθεια, με στόχο την προβολή αυτού του μεγάλου κεφαλαίου του θαλασσινού πολιτισμού μας, μέσα από το διαδίκτυο.

Search

Στο naftotopos χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στο site μας. Μερικά από αυτά είναι υποχρεωτικά για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά και άλλα που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη λειτουργία του καθώς και τη χρήση του από τους επισκέπτες μας. Μπορείτε να αποφασίσετε εσείς εάν επιθυμείτε την αποθήκευσή τους ή όχι. Παρακαλούμε σημειώστε ότι στην περίπτωση που δεν αποδεχθείτε την αποθήκευση cookies, ενδέχεται ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου να μην λειτουργούν πλήρως ή σωστά.

Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική μας για τα Cookies.