Σχεδίαση-Προετοιμασία

Τροποποίηση Ναυπηγικού σχεδίου σε Μοντελιστικό

Πολλοί φίλοι που θέλουν να κατασκευάσουν Ελληνικά σκαριά από σχέδιο, (τουλάχιστον σχέδια γάστρας είναι πλέον προσβάσιμα μέσω σχετικής βιβλιογραφίας), συναντάνε κάποιο πρόβλημα στην μοντελιστική τροποποίηση - μεταφορά του. 

Το πρόβλημα προσδιορίζεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουν πως να μετατρέψουν το ναυπηγικό σχέδιο σε «σχέδιο αποτυπωμάτων», έτσι ώστε να έχουν όλα τα τμήματα έτοιμα για κόψιμο και σύνθεση, όπως στα Kit δηλαδή.

Παρακάτω περιγράφεται ένας απλός και εύκολος τρόπος μετατροπής ενός ναυπηγικού σχεδίου σε σχέδιο αποτυπωμάτων τμημάτων και με μέθοδο κατασκευής αυτή με τους "ολόσωμους - γεμάτους" νομείς («Plank on bulkheads»).

Έστω λοιπόν ότι το σχέδιο που διαθέτουμε είναι το παρακάτω εικονιζόμενο της Ελληνικής Σακκολέβας. alt

 Το σχέδιο διαθέτει πλάγια όψη, κάτοψη και προσόψεις των νομέων πλώρης-πρύμνης ανά μισό νομέα σε κάθε πλευρά. Από το σχέδιο της πλάγιας όψης συνήθως έχουμε τα παρακάτω στοιχεία:

 

  • α. Το επίπεδο του καταστρώματος ή των καταστρωμάτων αν υπάρχουν περισσότερα ανισόπεδα (Α)
alt  
  • β. Το ύψος της καρίνας και το πλάτος των ποδοσταμάτων (Β)
alt 

 γ. Τις θέσεις των νομέων και την θέση του καταρτιού ή καταρτιών (Γ).

alt 

Στη μέθοδο με «ολόσωμους νομείς» το σχέδιο της πλάγιας όψης είναι αυτό που θα μας δώσει τον «κορμό» του σκαριού πάνω στον οποίο θα τοποθετηθούν οι νομείς. Πριν όμως καταλήξουμε σ’ αυτό, θα κάνουμε το εξής. Γνωρίζοντας το πάχος του ξύλου από το οποίο θα κόψουμε τους νομείς σχεδιάζουμε την «υποδοχή» κάθε νομέα.

Περίπου στο μέσον της απόστασης των γραμμών καταστρώματος και καρίνας (στη θέση του μεσαίου νομέα) φέρουμε μια ευθεία γραμμή παράλληλη με αυτή της καρίνας και στην συνέχεια με άξονα την διακεκομμένη γραμμή των νομέων, σχεδιάζουμε παραλληλόγραμμο με πλάτος το πάχος του ξύλου των νομέων. Το ίδιο κάνουμε και για την υποδοχή του καταρτιού με το ανάλογο πλάτος.

alt  

Σημειώστε και κρατήστε την απόσταση μεταξύ του τέλους της γραμμής των υποδοχών και της γραμμής της καρίνας. (δ). Μετά τα παραπάνω, καταλήγουμε στα εξής δύο σχέδια αναλόγως της τεχνικής που έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε και σε ότι αφορά τα ποδοστάματα και την καρίνα του μοντέλου μας.

1. Αν έχουμε πρόθεση να προσθέσουμε νέα ποδοστάματα και καρίνα (από διαφορετικό ξύλο), τότε το αποτύπωμα του κορμού του σκαριού μας προσδιορίζεται από την κόκκινη γραμμή.
alt

 

 

2. Εάν θα αποδώσουμε τα ποδοστάματα και την καρίνα ως προέκταση του κορμού, τότε το αποτύπωμα προσδιορίζεται από την μπλε γραμμή.
alt

 

Τελικά το αποτύπωμα που θα έχουμε για να κόψουμε από το ξύλο θα έχει την εικονιζόμενη μορφή.

alt

alt

 

Και ερχόμαστε στο σχέδιο των προσόψεων των νομέων.

Συνήθως αυτό είναι τοποθετημένο στην μέση της πλάγιας όψης και έτσι προσδιορίζονται-προσανατολίζονται τα ίχνη των νομέων (μισά) πλώρης-πρύμνης, το ύψος του καταστρώματος και το ύψος του παραπέτου-κουπαστής. (βλ. παρακάτω σχέδιο).

alt

 

Αυτό που πρέπει να γίνει σε κάθε νομέα είναι να προσδιορισθεί το πλήρες αποτύπωμα του και το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ίχνος του καταστρώματος, το ύψος του παραπέτου-κουπαστής και την τομή υποδοχής στον κορμό του μοντέλου μας.

Η διαδικασία που ακολουθείται για να προσδιορισθεί το ίχνος καταστρώματος είναι η ίδια για όλους τους νομείς και είναι η παρακάτω.:

Σχεδιάζουμε το κάθε ίχνος μισού νομέα σε διαφανές χαρτί ή αν είμαστε περισσότερο έμπειροι ολόκληρο το σχέδιο των προσόψεων. Έστω ότι σχεδιάζουμε έναν νομέα τον υπ’ αριθμόν (4). Παίρνουμε το διαφανές χαρτί και το τοποθετούμε πάνω στο σχέδιο της πλάγιας όψης έτσι ώστε η μέση γραμμή (άξονας) του νομέα να ταυτίζεται με την αντίστοιχη γραμμή της πλάγιας όψης.

alt

 

Από το σημείο που η γραμμή του καταστρώματος του σχεδίου πλάγιας όψης τέμνει τον άξονα του νομέα έστω (Κ) φέρνουμε μια κάθετη γραμμή και την προεκτείνουμε μέχρι να συναντήσει το εξωτερικό ίχνος του νομέα και έστω σημείο (Λ). Η γραμμή ΚΛ είναι η γραμμή του καταστρώματος του νομέα υπ’ αριθμόν 4.

Στην συνέχεια από την γραμμή του καταστρώματος του νομέα (ΚΛ) και μέχρις όπου το εξωτερικό ίχνος του φτάνει την γραμμή της κουπαστής σημείο (Μ) σχεδιάζουμε ένα «πλάτος»* του αντίστοιχου ίχνους. Δες σχέδιο βέλος μπλέ χρώματος.

alt

 
* Το «πλάτος» αυτό είναι τυχαίο καθόσον στην συνέχεια μετά το πέτσωμα του παραπέτου, θα αφαιρεθεί από τον νομέα.

Μέχρι εδώ έχουμε αποτυπώσει το μισό εξωτερικό ίχνος του νομέα και την γραμμή καταστρώματος. (βλ.παρακάτω σχέδιο Στάδιο 1)

alt

 

Στην συνέχεια διπλασιάζουμε το σχήμα του νομέα για να έχουμε την πλήρη μορφή του. (βλ.παραπάνω σχέδιο Στάδιο 2)

Τέλος σχεδιάζουμε την υποδοχή-τομή για να μπορέσει να συνδεθεί με τον κορμό του μοντέλου. Η υποδοχή αυτή έχει πλάτος ίσο με το πάχος του ξύλου από το οποίο θα κόψουμε τον κορμό του μοντέλου και ύψος την απόσταση (δ) που επισημάναμε όταν σχεδιάζαμε τις τομές στον κορμό (απόσταση μεταξύ του τέλους της γραμμής των υποδοχών και της γραμμής της καρίνας) (βλ.παραπάνω σχέδιο Στάδιο 3)

Και τελικά το αποτύπωμα του νομέα που θα έχουμε για να κόψουμε από το ξύλο θα έχει την εικονιζόμενη μορφή.

alt

 

Παρατήρηση. Προκειμένου να απεικονίσουμε την πλευρική καμπύλη του καταστρώματος (προς το κουρζέτο) κατά την σχεδίαση σε κάθε νομέα τις γραμμές του καταστρώματος μπορούμε με ένα ίχνος (δείγμα), να τροποποιούμε την κάθετη γραμμή προς τον άξονα του. Δες σχέδιο
alt

Αφού ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με όλους τους νομείς μπορούμε στην συνέχεια να προχωρήσουμε στην αρχική σύνθεση του μοντέλου.

alt


 

 

Γιατί «ναυτότοπος»;

Διότι στο «ναυτότοπο» δεν περιοριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στον ξυλοναυπηγικό μοντελισμό, αλλά επεκτεινόμαστε και σε θέματα που αφορούν ευρύτερα στην ξυλοναυπηγική μας ιστορία και παράδοση, αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο του θαλασσινού μας πολιτισμού. Ζούμε σε έναν τόπο όπου η θαλασσα αποτέλεσε και αποτελεί βασικό συστατικό της επιβίωσής μας. Για αυτό και στο naftotopos, μέσα από την τέχνη του μοντελισμού, αλλά και με τη δύναμη που αντλούμε από το ενδιαφέρον σας όλα αυτά τα χρόνια, υπηρετούμε και προβάλλουμε αυτή την κληρονομιά υπεύθυνα, τεκμηριωμένα και με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

naftotopos

Η σύνδεση του ναυτομοντελισμού με τη διατήρηση της ξυλοναυπηγικής μας παράδοσης. Μία συλλογική προσπάθεια, με στόχο την προβολή αυτού του μεγάλου κεφαλαίου του θαλασσινού πολιτισμού μας, μέσα από το διαδίκτυο.

Search

Στο naftotopos χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στο site μας. Μερικά από αυτά είναι υποχρεωτικά για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά και άλλα που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη λειτουργία του καθώς και τη χρήση του από τους επισκέπτες μας. Μπορείτε να αποφασίσετε εσείς εάν επιθυμείτε την αποθήκευσή τους ή όχι. Παρακαλούμε σημειώστε ότι στην περίπτωση που δεν αποδεχθείτε την αποθήκευση cookies, ενδέχεται ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου να μην λειτουργούν πλήρως ή σωστά.

Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική μας για τα Cookies.